Nakaz zapłaty z weksla staje się natychmiast wykonalny.

akta

Porady prawne i pomoc profesjonalnej grupy radcowsko-adwokackiej i konsultingowej - w zakresie leasingu. Zarzuty do nakazu zapłaty. Obrona przed wekslem.

Nakaz zapłaty z weksla - rozwiązana umowa leasingu

W przypadku niekorzystnego dla firmy leasingowej rozliczenia umowy leasingu, leasingodawca wezwie leasingobiorcę do zapłaty brakującej kwoty. Jeśli wezwanie do zapłaty będzie bezskuteczne, wówczas firma leasingowa wezwie do wykupienia weksla in blanco wystawionego przez leasingobiorcę i wypełnionego przez leasingodawcę, na kwotę roszczenia. Brak wykupienia weksla spowoduje przekazanie sprawy do sądu i wydanie nakazu zapłaty.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów, sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Art. 492 par. 3 kpc.

Wierzyciel może prowadzić postępowanie egzekucyjne po upływie 2-tygodniowego okresu na zaspokojenie roszczenia (po doręczeniu nakazu zapłaty dłużnikowi), nawet jeśli dłużnik złoży prawidłowo zarzuty. Przy ich składaniu należy bowiem pamiętać, aby złożyć również wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty. 

Windykacja przedmiotu leasingu

W przypadku rozwiązania umowy leasingu z winny leżącej po stronie leasingobiorcy, firma leasingowa (leasingodawca) może zwidnykować przedmiot leasingu. Bardzo często windykacja przebiega opresyjnie i może wygenerować dodatkowe koszty. Leasingodawca ma prawo na odbiór "swojego" przedmiotu. Odmowa wydania przedmiotu leasingu może skutkować zgłoszeniem przywłaszczenia organom ścigania i problemy nie tylko cywilne, ale również karno-prawne.

Przywłaszczenie prawa majątkowego zawsze stanowi przestępstwo z art. 284 k.k., niezależnie od wartości prawa.

Art. 284 kodeksu karnego

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawcapodlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

\r\n

Przywłaszczenie musi mieć charakter trwały, co oznacza wystąpienie po stronie sprawcy animi rem sibi habendi. Brak takiego zamiaru przy równoczesnym władaniu rzeczą cudzą i korzystaniu z niej może rodzić jedynie odpowiedzialność sprawcy za wykroczenie polegające  na samowolnym użyciu cudzej rzeczy ruchomej (art. 127 kw).

Na etapie przedwindykacyjnym można przeciwdziałać windykacji doprowadzając do ugody i porozumienia. Także po windykacji istnieją możliwości prawne "naprawienia" zaistniałej sytuacji.

Weksel in blanco

Podczas podpisywania umowy leasingowej, leasingodawca będzie wymagał podpisania przez leasingobiorcę weksla in blanco, który w przypadku rozwiązania umowy leasingowej i powstania niedopłaty na rzecz leasingodawcy, będzie mógł być przez leasingodawcę wypełniony.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów, sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu - art. 492 par. 3 kpc.

Wierzyciel - firma leasingowa - może prowadzić postępowanie egzekucyjne po upływie 2-tygodniowego okresu na zaspokojenie roszczenia (po doręczeniu nakazu zapłaty dłużnikowi), nawet jeśli dłużnik złoży prawidłowo zarzuty do nakazu zapłaty z weksla. Przy ich składaniu należy bowiem pamiętać, aby złożyć również wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty.

Weksel jest więc bardzo  silnym instrumentem zabezpieczenia należności, o wiele bardziej uciążliwym dla dłużnika, niż inne, tradycyjne formy zabezpieczenia transakcji, np. wyłącznie umowa.

Egzekucja komornicza - komornik, obrona przed zajęciem komorniczym

Wydanie nakazu zapłaty z weksla przez sąd, może doprowadzić do egzekucji komorniczej, zajęcia wierzytelności, zajęć kont prywatnych oraz firmowych, zajęcia nieruchomości i ruchomości, licytację majątku dłużnika - pomimo, że wyrok nie będzie prawomocny. Przed egzekucją komorniczą można się skutecznie bronić, zawiesić lub doprowadzić do umorzenia wskutek wstrymania wykonalności nakazu zapłaty.

Obrona przed nakazem zapłaty

Przed nakazem zapłaty można się skutecznie bronić. W tym celu należy profesjonalnie i w terminie wnieść sprzeciw lub zarzuty, w zależności od wydanego nakazu zapłaty (tryb nakazowy lub upominawczy).

Instrumentami obrony stosowanymi skutecznie przed nakazem zapłaty są między innymi: zażalenie, skarga, wniosek o zawieszenie egzekucji, wniosek o uchylenie klauzuli lub wstrzyamnie wykonalności nakazu zapłaty.

W ramach czynności wykonywanych przez naszych specjalistów i prawników - gwarantujemy profesjonalną obsługę na etapie sądowym, przedsądowym oraz egzekucyjnym. Uczestniczymy także w mediacjach i negocjacjach z korporacjami leasingowymi - reprezentując naszych klientów.

Umowa leasingu walutowego CHF, EURO, JPY - indeksacja i denominacja

Wielu przedsiębiorców działając w dobrej wierze i dobrze pojętym interesie społeczno-gospodarczym podpisało umowy leasingu walutowego indeksowane lub waloryzowane walutą obcą najczęściej CHF, EURO, JPY. W związku z aprecjacją walut obcych do PLN raty leasingowe wzrosły nawet o 100%, co spowodowało opóźnienia w spłatach oraz rozwiązanie umów leasingowych ze szkodą i pokrzywdzeniem leasingobiorców. W polskim prawie dostępne są instrumenty pozwalające na skuteczną obronę przed roszczeniem firm leasingowych oraz odzyskaniem już wpłaconych środków z tytułu umów leasingu walutowego. Należy pamiętać, że umowa leasingu ma cechę wzajemności i pełną swobodę w kształtowaniu, i zgodnie z przyjętą w art.487 § 2 k.c. zasadą ekwiwalentności świadczeń stron umowy wzajemnej, według której „ umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej”. W wielu przypadkach dochodzi jednak do wynaturzenia tego prawa, a firma leasingowa stosując indeksowanie i denominowanie walutą obcą bezpodstawnie wzbogaca się kosztem swojego klienta. Zgodnie z Art. 58. § 1. "Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego."

Zastosowanie przez leasingodawcę mechanizmu indeksowania i denominacji jako klauzuli waloryzacyjnej nie służy zabezpieczeniu siły nabywczej pieniądza polskiego, lecz wykorzystywany jest do bezpodstawnego wzbogacenia się finansującego kosztem leasingobiorcy.

Zgodnie z Art. 358(1) k.c.

§ 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania od chwili jego powstania jest suma pieniężna, spełnienie świadczenia następuje przez zapłatę sumy nominalnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
§ 2. Strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości.
§ 3. W razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub umowie.
§ 4. Z żądaniem zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia pieniężnego nie może wystąpić strona prowadząca przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.
§ 5. Przepisy § 2 i 3 nie uchybiają przepisom regulującym wysokość cen i innych świadczeń pieniężnych.

leasing - wypowiedzenie umowy leasingu - rozliczenie umowy leasingu - pomoc prawna w leasingu - mam problem z leasingiem - wezwanie do wykupu weksla - wezwanie do zapłaty - leasing bez bik